OKURKA

ÚVOD

Předkládaný projekt si bere za cíl zhodnotit přesvědčení, že bychom měli dávat přednost konzumaci místní produkce před tím, co je místní jiným a nám složitě dováženým.

Výstupem bude internetová prezentace umožňující propojit pěstitele/chovatele s cílovou skupinou spotřebitelů.

Působnost projektu je cca omezena vnější hranicí Středočeského kraje a přilehlé oblasti.

Jedná se o PŘÍMÉ PROPOJENÍ PĚSTITELŮ A CHOVATELŮ SE SPOTŘEBITELI. Hlavní PROTAGONISTÉ jsou dvojího druhu:

•  Pěstitelé/chovatelé, kteří provozují svou činnost v prstenci kolem Prahy:

•  Jedná se převážně o pěstitele/chovatele, kteří si odbyt své produkce zajišťují jinak, než prostřednictvím povinných státních výkupů. Tedy spíše drobní a střední zemědělci, sedláci a rodinné farmy.

•  Ostatní pěstitelé/chovatelé.

•  Obyvatelé Prahy, kteří především auty vyrážejí mimo metropoli. Z obyvatel Prahy chceme udělat občasné i pravidelné spotřebitele produktů, které se pěstitelé/chovatelé podle dohodnutých pravidel zavážou nabízet.

Jedná se o nevýdělečný projekt.

CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU

•  Umožnit prodej lokálních zemědělských produktů bez zprostředkovatelů, tedy přímo výrobcem spotřebiteli.

•  Podpořit zájem obyvatel metropole o blízké okolí svého města, svého víkendového či prázdninového letoviska a silničních koridorů mez tím.

•  Podpořit pocit sounáležitosti obyvatel venkova se svou oblastí.

•  Udržet pracovní místa ve venkovském prostředí (šance pro mladé) a podpořit rozvoj místních komunit

•  Umožnit vybudování osobních vztahů mezi obyvateli měst a venkova.

•  Svým způsobem rovné příležitosti – diverzifikace rolí zemědělské domácnosti (chlap seje a sklízí, žena zařizuje odbyt a komunikaci a podobně)

ARGUMENTACE

Výhody pěstitele/chovatele zařazeného do projektu:

•  odbyt pěstitelů/chovatelů bez závislosti na obchodních řetězcích

•  propagace jejich produkce, služeb a samotného provozu na Internetu

•  vztah k realizátorovi (Okurka o.s.) daný partnerskou smlouvou

Výhody spotřebitele při nákupu přímo od výrobce pěstitele/chovatele:

•  nižší cena

•  krátká lhůta mezi sklizní a dodáním koncovému spotřebiteli (čerstvost)

•  jistota místa původu

•  možnost zjistit něco o výrobní „technologii“ – vzdělávací charakter projektu...

•  osobní vztahy v místě rekreace

FORMA

Úspěch projektu je založen na informování spotřebitelů o možnosti nakoupit jinde, něž v nákupním středisku usazeném v městské aglomeraci.

 

O možnosti bude spotřebitel informován FORMOU INTERNETOVÉ PREZENTACE, která bude přizpůsobena uživatelům z předpokládané cílové skupiny spotřebitelů. Internetová prezentace poskytne:

 

•  snadné a podrobné vyhledávání:

•  podle trasy – spotřebitel zadá, odkud kam jede, výsledkem vyhledávání bude seznam produktů, které může pořídit na trase (s minimálními zajížďkami), trasa má varianty.

•  podle produktů – výsledkem vyhledávání bude nejpřijatelnější trasa pro sehnání produktů které si spotřebitel zadá. Nabízeny budou i „podobné produkty“ (tykev, cuketa, dýně…).

•  podle období – kdy je které zboží k dispozici („otevírací doba“ u pěstitele/chovatele) – v rámci dne, týdne, roku.

•  podle certifikátů – výsledkem vyhledávání budou produkty nesoucí speciální certifikáty (bio, klasa…).

•  podle objemu – někdo shání 5 kg , jiný 250 kg mrkve…

•  schopnou a přívětivou práci s mapou

•  možnost přímo kontaktovat pěstitele/chovatele

•  diskusní fórum pro výměnu zkušeností, stížnosti, doporučení…

•  poradenský servis pěstitelů/chovatelů spotřebitelům

PROPAGACE

Takzvané uvědomělé spotřebitele (s ekologickým cítěním) stačí o možnosti přímého obchodního propojení s pěstiteli/chovateli informovat.

Propagace bude zacílena na spotřebitele bez vyhraněných nákupních návyků: běžné občany, kteří volí nejsnazší, mnohdy nejlevnější formu nákupu potravin a dalších příslušných produktů.

Propagace se bude odehrávat zejména formou PR článků do vybraných tištěných médií. Zajistíme prostor pro publicistické výstupy v rozhlasovém vysílání. Na Internetu proběhne jednorázová kampaň prostřednictvím bannerových impresí a permanentní kampaň na principu AdWords.

Projekt bude mít jednotné logo – využije se na letácích, k označení prodejních míst a ukazatelů podél silnic, případně na internetových mapách…

PRODUKTY

Nabídka produktů a služeb nechť je maximálně rozmanitá. Jediným omezením je místo původu produktu, kterým jsou Střední čechy a bezprostřední okolí. Pěstitel/chovatel, který na jednom místě nabízí svou cibuli spolu s čokoládou z Turecka (např.) nebude zařazen do projektu. Nejde ani tak o to, aby se neprodávaly kedlubny z Ústecka (např.), jako o vázanost projektu na region a především jeho rozvoj.

•  rostlinné produkty – ovoce a zelenina v jakýchkoli množstvích

•  živočišné produkty – maso, uzeniny, sádlo, vejce, sýry a další mléčné výrobky

•  ostatní – med; nakládaná, sušená zelenina a ovoce

•  úplně ostatní – sazenice, zrní a piliny pro domácí mazlíčky

•  služby – opravy, poradenství, zajištění programu

POVINNOSTI PĚSTITELE/CHOVATELE

Závazky na sebe dle vlastní volby uvalí sám pěstitel/chovatel. Závazky nemusí být nijak závratné.

Každý pěstitel/chovatel disponuje vlastním uživatelským účtem na www.okurka.cz. Prostřednictvím jednoduchých a strukturovaných elektronických formulářů upravuje údaje o své nabídce (kdo zvládne odeslat e-mail s přílohou krz třeba seznam.cz, ten dokáže plně ovládat svůj uživatelský účet). Informace o pěstitelích/chovatelích mohou on-line měnit sami uživatelé, nebo může být editací pověřen zaměstnanec projektu. Bude dán prostor i údajům, které s realizací projektu přímo nesouvisí (odkaz na vlastní webové stránky pěstitelů/chovatelů, burza práce a mechaniky, uzavřený chráněný systém pro registrované uživatele…)

Odpovědnost pěstitele/chovatele se odvíjí od závazků vyplněných do formuláře. Vyšším stupněm záruk pro spotřebitele bude systém „kreditů“ vedený na internetové prezentaci. čím více kreditů, tím vyšší spoleh na platnost údajů v kartě spotřebitele/chovatele (prodejní doba, sortiment…).

Počet kreditů se dá znásobit podpisem „smlouvy o partnerství“ v projektu okurka.cz. Smlouvu na požádání zašleme, bude ke stažení na www.okurka.cz (smlouvu momentálně konzultujeme s právníkem). Nedílnou součástí smlouvy je Protokol o přístupu k uživatelskému účtu partnera www.okurka.cz a Příručka okurka.cz s příslušnými informacemi a pokyny.

Akcentujeme odpovědnost pěstitelů/chovatelů (lidé z měst odvykli frontám, shánění a čekání všeho druhu, zvláště považují-li se za zákazníky a použili-li k vyhledání kontaktu Internet).

ZDROJE

Založili jsme občanské sdružení Okurka o.s. jehož stanovy jsou formulované tak, abychom jeho prostřednictvím mohli realizovat projekt okurka.cz. Zatím děláme svou práci bez nároku na honorář a ve svém volném čase, ale je nám jasné, že nadšení jednou opadne.

Způsob financování neřešíme (spoléháme na fundraisera). Kdybychom museli, zkusili bychom oslovit dodavatele pěstitelů/chovatelů (výrobce zemědělské techniky, hnojiv, stavebních firem). Pořádně bychom zkoumali možnosti veřejných financí, ale nejsme v tuto chvíli orientovaní (vyhledání vhodných grantových schémat by nám zabralo několik dní).

Předpokládáme, že jednou bude účast pěstitelů/chovatelů v projektu zpoplatněna. Tomuto kroku musí předcházet důkladné zdůvodnění a nemůže k němu dojít dříve, než budou popsané nepopiratelné výhody účasti ze strany pěstitelů/chovatelů.

Dáme se kontaktovat a věc rozvíjet, což může znít paradoxně, když si momentálně každý přednostně pracujeme na jiných svých věcech. Ale kdyby se našel investor...   Vojtěch Veselý Jiří Ptáček

Jakási finanční úvaha

Vycházíme z toho, že na podporu venkova (péče o krajinu, udržení mladých rodin a pracovních míst na venkově, rozšiřování neprodukčních odvětví…) se z evropských fondů vyčleňují nezanedbatelné finanční částky. Je nám jasné, že čerstvé občanské sdružení nemá vysokou důvěryhodnost ani reference, proto jsme v jednání s Litoměřickou buňkou Asociace soukromého zemědělství čR (sdružuje a hájí zájmy českých soukromých zemědělců. Její činnost vychází z důsledného respektování starých selských tradic a z hlubokého přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova. Jak sami o sobě prohlašují – jsou nestranickou organizací, ale s výraznou pravicovou a konzervativní orientací). Jejich prostřednictvím chceme získat statut partnera ASZ čR a pod jejich značkou se ucházet o granty. Jednání je na dobré cestě.

 

Pochybuji, že se dají stihnout 100% grantová schémata z ESF. Pro dofinancování uvažujeme o prezentaci projektu firmám podnikajícím v oboru.

 

O příspěvcích samotných zemědělců prošlo pár slov výše, minimálně pro rozjezd projektu se s nimi nedá počítat.

 

Okurka o.s. by se mohla v budoucnu transformovat v odbytové družstvo (na doporučení ASZ čR), které má možnosti dosáhnout na dotace z veřejných financí. členy by byli pěstitelé/chovatelé a členství by bylo zpoplatněno položkou odvozené od obhospodařované výměry (10 Kč/ha).

 

O odměnách funkcionářům prozatím neuvažujeme.

 

Rozjezd

Minimálně jeden úvazek pro pracovníka, který bude komunikovat s pěstiteli/chovateli, vysvětlovat, podepisovat s nimi partnerské smlouvy, zaučovat je v PC dovednostech. Spolu s tím jízdné (benzín pro člověka, který dá všanc své vozidlo), případně poštovné.

Hodně peněz spolkne vybavení pro provoz projektu. Představa je, že projekt bude administrován od někoho doma, nebude se zřizovat žádná kancelář.

Vznikne Příručka okurka.cz.

Vývoj portálu www.okurka.cz:

Realizace statické části prezentace (grafika, zlom, optimalizace) - 30.000,-

 

Vývoj dynamické části (uživetelské prostředí, databázová propojení, zabezpečení...) - 48.000,-

 

Nákup mapy – kruciální věc pro fungování prezentace – buď si ji pořídíme celou sami v mnohých měřítkách (cca 400.000,-), nebo navážeme spolupráci se specialistou a systém si pronajmeme a upravíme pro naše účely (8.000,-/měsíčně)

 

Nákup počasí – velká informační hodnota na prezentaci našeho zaměření, denně 200,-.

pěstitel/chovatel – náš pracovní název pro zemědělského podnikatele .
Fore abbey

konečně krajina hezká, asi proto, že podobná české, dokonce se zříceninou

Glendalough

titulní turistický cíl blízkého okolí, bývalý klášter a vyhlídkové hřebenovky

Asociace soukromého zemědělství

Možná partner, kdo ví.

Krajina a zvířena středního Irska, Fore abbey, květen 2007 NETservis s.r.o.

dosud vše nasvědčuje tomu, že tato společnost by se postarala o tvorbu portálu.

INTRO

Úvod, podle ktrého návštěvník zhruba pozná, kam se dostal.

OKURKA

Projekt na podporu rozumného hospodaření ve venkovském prostoru.

FOTOGALERIE

Několik fotoobrazových kolekcí, zejména vlastní práce.

PUBLIKACE

Pár ucelených textů, trochu i článků, něco dokonce i vyšlo v časopisu.

ODKAZY

Spřátelené, tematicky příbuzné nebo prostě jen zajímavé prezentace.

ARCHIV

Co se kdy objevilo na úvodní stránce, případně jiné starší materiály.

IRSKO

Laraghcon farm

konkrétně, tendenčně i objektivně o farmě

Celtic tiger a Irové samotní

Minimálně Respekt pěje ódy na irskou administrativu. Co vidím já?

Práce v Irsku

Semtam mi přijde dotaz ohledně volných pracovních pozic...

Aktivity

...střelba do bažantů, golf, svařování, nakládání kamionů...

 

www.voves.cz --- +353 862 433 767 --- +420 775 272 678 --- cokoli@voves.cz

č.ú.: 1111 465 163/0800, account number: 16 75 70 74 AIB BANK